Menu

Zaštita podataka

Informacije o obradi podataka

Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka potrebnih za pružanje usluga  kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

1.Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:

Merkur Lifestyle  d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, OIB: 30084696469

Tel: +385 1 638 1160;

e-mail:  info@merkur-lifestyle.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo da se obratite nama na sljedeće kontakte:

Merkur Lifestyle d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, s naznakom „za zaštitu podataka“

e-mail: info@merkur-lifestyle.hr

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, i ostalih relevantnih propisa.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

2.1.Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora

Osobne podatke koje nam pružite obrađujemo u svrhu davanja ponuda i drugih objektivnih informacije o našoj usluzi. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu odluke hoćemo li i pod kojim uvjetima (npr. cijena, opseg paketa usluga i dr. )  sklopiti ugovor. Vaše podatke možemo obraditi i u svrhe informativnog izračuna/ponude cijene usluge.

Ako s nama sklopite ugovor, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora (npr. ugovaranje termina za izvršavanje usluge, izmjeni ugovora , prisilne naplate dospjelih obveza i dr.).

2.2. Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao npr. čuvanja poslovne dokumentacije, izvještavanja prema državnim tijelima i dr.

2.3. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.

Naš legitiman interes je npr., prijenos osobnih podataka u društva MERKUR grupe za unutarnje administrativne potrebe, obrada osobnih podataka za potrebe izravne promidžbe (marketinga) proizvoda koje nudimo na tržištu kada je takav marketing usmjeren prema Vama kao ugovornoj stranci za vrijeme trajanja ugovora. U tom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo bili u mogućnosti našu promidžbu prilagoditi Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama, novostima u poslovanju i dr. putem pošte, elektroničke pošte, društvenih mreža i dr.

Obrađujemo Vaše osobne podatke i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na naše poslovanje (npr. za razvoj naših novih proizvoda pri čemu pazimo da obrada osobnih podataka u statističke svrhe ne omogućavaju Vašu identifikaciju).

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku prigovoriti takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.

2.4. Privola

Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka (npr. podataka o članstvu u sindikatu, političkom mišljenju, zdravstvenih podataka), osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva ili ako drukčije nije propisano, možemo izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole. U tom slučaju poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku obavijestili o svrsi obrade za koju nam je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li nam dati privolu.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga na temelju našeg legitimnog interesa onda za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu moramo imati Vašu privolu.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u poglavlju „Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?“.

3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem ponude za sklapanje ugovora  ili druge dokumentacije, podatke iz ugovora kao i podatke koje smo dobili od trećih osoba. To uključuje npr. Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj, podaci o identifikacijskoj ispravi, adresa elektroničke pošte, broj telefona), podatke iz ugovora (npr. podaci o cijeni, trajanju ugovora).

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano.

4. Kome će osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama – našim ugovornim partnerima u svrhu izvršenja usluge iz ugovora, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:

4.1. Posrednici kod pružanja usluga

Ako Vam prilikom obavljanja pripremnih radnji za sklapanje ugovora, prezentaciju usluga pruža naš ugovorni zastupnik (prezentator) koji od Vas prikuplja i nama prosljeđuje Vaše osobne podatke, otkrit ćemo mu Vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje prethodno navedenih radnji.

4.2. Ugovorni partneri, tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora, naplatom potraživanja, pružanjem marketinških i drugih usluga i dr. (npr. ugovorni partneri za obavljanje djelatnosti za njegu i održavanje tijela, te sportske poduke i rekreacije, zdravstvene ustanove, odvjetnici, agencije za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, prevoditelji, marketinške agencije, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva i dr.).

Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća, npr. ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku, poreznom tijelu i sl. za potrebe postupka kojega vode.

 

5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim zemljama (zemlje izvan EGP-a).

Osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete nam se obratiti na kontakte iz točke 1. ovih Informacija.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

U vezi s ugovorom razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja ugovora. Međutim, budući da podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, trećim osobama, Vašem ugovoru nakon prestanka ugovora odnosno  ispunjenja  obveze iz ugovora možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovora odnosno ispunjenja naše obveze. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja propisani su npr. u Općem poreznom zakonu  i dr. relevantnim propisima.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora i ostalih pravnih poslova, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovore i ostale pravne poslove.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?

Vaši osobni podaci su nam potrebni radi dobivanja informacija potrebnih za sklapanje i izvršenje ugovora i ostalih pravnih poslova. Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor i suradnju ili nećemo moći izvršiti svoje obveze iz ugovora. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog nepružanja potrebnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje ugovorne obveze s naše strane. U slučajevima propisanim posebnim propisima, odbijanje pružanja određenih osobnih podataka može imati za posljedicu da s Vama ne smijemo sklopiti ugovor.

8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

-pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
-pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
-pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju

-pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
-pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
-pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila (pravo na ljudsku intervenciju) – pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
-pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole na sljedeću adresu: Merkur Lifestyle d.o.o. , Ulica Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, s naznakom „za zaštitu podataka“ ili na info@merkur-lifestyle.hr.

U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za    njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete nam se obratiti na sljedeću adresu: Merkur Lifestyle d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, s naznakom „za zaštitu podataka“ ili na info@merkur-lifestyle.hr

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite nama  radi razjašnjenja spornih pitanja.

 

Informacije o obradi podataka dostupne su Vam u svakom trenutku na našoj web stranici www.merkur-lifestyle.hr – u rubrici ZAŠTITA PODATAKA.